ຊົມເຊີຍວັນກຳມະກອນສາກົນ ຄົບຮອບ 137 ປີ (01/05/1886-01/05/2023) ; ຊົມເຊີຍວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 73 ປີ (01/06/1950-01/06/2023) ; ຊົມເຊີຍວັນແພດລາວ ຄົບຮອບ 58 ປີ (18/06/1965-18/06/2023) ; ຊົມເຊີຍວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງທ່ານປະທານສຸພານຸວົງ ຄົບຮອບ 113 ປີ (13/07/1909-13/07/2023) ; ຊົມເຊີຍວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ວັນທີ 20/07/2023) ; ຊົມເຊີຍວັນລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 32 ປີ (15/08/1975-15/08/2023) ; ຊົມເຊີຍວັນຍຶດອຳນາດທົ່ວປະເທດ ຄົບຮອບ 48 ປີ (23/08/1975-23/08/2023) ; LAO ENG   
 

ຂັ້ນຕອນນໍາເຂົ້າຢາ

 

 

 • ວັດຖຸທີ່ເປັນເຄມີພັນທາງການຢາ ຫຼື ເຄມີພັນທາງການຢາເຄິ່ງສຳເລັດຮູບຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນຢາສຳເລັດຮູບເຊັ່ນ: ທາດເຄມີທີ່ເປັນວັດຖຸດິບ;
 • ຢາພື້ນເມືອງທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການປຸງແຕ່ງ, ບໍ່ມີການບັນຈຸສະເພາະ ແລະ ບໍ່ໄດ້ກຳນົດສູດຕຳລາເຊັ່ນ: ຮາກໄມ້, ລຳຕົ້ນ, ເປືອກ, ເຫງົ້າ, ຫົວ, ໃບ, ດອກ, ແກ່ນ ແລະ ອື່ນໆ;
 • ຢາປຸງແຕ່ງຫັດຖະກຳ ນັບທັງຢາຫຼວງ ແລະ ຢາພື້ນເມືອງທີ່ທາງການອະນຸຍາດ;
 • ຢາເພື່ອນຳມາວິໄຈ, ວິເຄາະ, ຄົ້ນຄ້ວາ, ຊວ່ຍເຫລືອ ແລະ ຮັບໃຊ້ພາຍໃນສະຖານທູດ, ແຕ່ຕ້ອງແມ່ນ ຢາທີ່ໄດ້ຂື້ນທະບຽນ ແລະ ອະນຸຍາດຈຳຫນ່າຍຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງຢາຂອງປະເທດຜູ້ຜະລິດ ຫລື ສົ່ງອອກ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດກາຈາກກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

 

ຂັ້ນຕອນການ ຂໍຈົດທະບຽນຢາ

ຂັ້ນຕອນ 1: ກະກຽມເອກະສານ ເພື່ອຂໍຈົດທະບຽນຢາ

 • ສຳລັບຢາທີ່ຜະລິດພາຍໃນ ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງຢາກຜະລິດຢາຕ້ອງຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຜະລິດຢາຕົວແບບ ຕາມຮ່າງຄຳຮ້ອງນີ້: ກົດ
 • ສຳລັບຢາທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງຢາກນໍາຢາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດຈະຕ້ອງຍື່ນ ຄຳຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າຢາຕົວແບບ ຕາມຮ່າງ ຄຳຮ້ອງນີ້: ກົດ
 • ສຳລັບລາຍການຢາທີ່ຖືວ່າເປັນຢາໃຫມ່ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ມາດຕາ 1.3  ຂອງຂໍ້ກຳນົດ ເລກທີ 1441/ກຊສ, ວັນທີ 13 ສິງຫາ 2003 ຕ້ອງປະກອບເອກະສານທີ່ຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມປອດໄພ ແລະ ການມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍຄັດຕິດຂໍ້ມູນຂອງການສຶກສາຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
 • ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຕອ້ງແມ່ນສະບັບຕົ້ນທີ່ມີກາຈ້ຳສີແດງ ແລະ ມີຈຳຫນ່າຍຢູ່ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ;
 • ເອກະສານຢັ້ງຢືນອື່ນໆ ຖ້າແມ່ນສະບັບສຳເນົາຕອ້ງໄດ້ເຊັນຢັ້ງຢືນສຳເນົາຖືກຕ້ອງ ຕາມສະບັບເດີມຈາກບໍລິສັດ.

ການຮັບຄຳຮ້ອງຂໍຂຶ້ນທະບຽນຢາ ປະຕິບັດ ອາທິດລະ1 ວັນໃນທຸກໆ ວັນສຸກ

ຂັ້ນຕອນ 2 ຮັບ ແລະ ກວດກາເອກະສານ

 • ສຳລັບຢາທີ່ຜະລິດພາຍໃນ ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຜະລິດຢາຕົວແບບ ໂຮງງານຜູ້ຜະລິດຈະຕ້ອງໄດ້ປະກອບຄຳຮ້ອງຂື້ນທະບຽນຢາຕາມ ແບບຟອມນີ້: ກົດ ພາຍໃນກໍານົດ 3 ເຖິງ 6 ເດືອນ;
 • ສຳລັບຢາທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າຢາຕົວແບບ ບໍລິສັດກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງໄດ້ປະກອບຄຳຮ້ອງນີ້: ກົດ ພາຍໃນກໍານົດ 3 ເຖິງ 6 ເດືອນ.

ຂັ້ນຕອນ 3 ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາເອກະສານ

          ໄລຍະຂອງການພິຈາລະນາອອກໃບທະບຽນແມ່ນຢູ່ພາຍໃນກຳນົດ 180 ວັນ. ຫຼັກການພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງຂໍຂື້ນທະບຽນຢາ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາກໍຕໍ່ເມື່ອ ຜູ້ປະກອບເອກະສານມີເງື່ອນໄຂຄົບດັ່ງນີ້:

 • ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງເປັນທາງການໃນການຜະລິດ, ການນຳເຂົ້າຢາສາກົນ ຫລື ພື້ນເມືອງ ເພື່ອຈຳໜ່າຍໃນ ສປປລາວ;
 • ໂຮງງານຜູ້ຜະລິດ ຫລື ບໍລິສັດແມ່ຜູ້ສົ່ງອອກທີ່ມີທະບຽນຖືກຕ້ອງຂອງປະເທດກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍຜ່ານຕົວແທນ ເຊິ່ງແມ່ນບໍລິສັດພາຍໃນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງເປັນທາງການ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດນຳເຂົ້າ (ຢາສາກົນ ຫລືພື້ນເມືອງ) ເພື່ອຈໍາຫນ່າຍ ຫຼື ຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງບໍລິສັດແມ່ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍຮູບການມອບສິດໃນການດຳເນີນງານທີ່ເປັນເອກະພາບກັນທັງສອງຝ່າຍ;
 • ເຈົ້າຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສູດຕຳລາຢາພື້ນເມືອງ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ ຊຶ່ງມີຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງຢາ.  
 • ກໍລະນີລາຍການຢາທີ່ບໍ່ຈຳເປັນກວດກາວິໄຈຄືນ. ກ່ອນການອະນຸຍາດຂຶ້ນທະບຽນນັ້ນ ຈະຖືກເກັບຕົວແບບໃນຂັ້ນຕອນການນຳເຂົ້າມາຈຳຫນ່າຍ. ໃນກໍລະນີຂາດສານມາດຕະຖານເພື່ອວິໄຈຄຸນນະພາບ, ບໍລິສັດກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງສະຫນອງສານມາດຕະຖານພ້ອມເອກະສານທີ່ຈຳເປັນອື່ນໆ;

ໝາຍເຫດ:  ຄຳຮ້ອງຂໍຂື້ນທະບຽນຢາຈະຖືກປະຕິເສດໃນກໍລະນີດັ່ງນີ້:

 • ເອກກະສານບໍ່ຄົບຖວ້ນ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນໃບຄຳຮອ້ງແບບ ຜຢ1, ຜຢ2  ນຂ1, ນຂ2;
 • ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ດັດແກ້ບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ຖືກຕອ້ງ ແຕ່ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ;
 • ໄລຍະຍື່ນໃບຄຳຮອ້ງຂໍຂື້ນທະບຽນຕາມແບບ ຜຢ2 ຫຼື ນຂ 2 ກາຍ 12 ເດືອນ;
 • ຢາທີ່ຖືກກຳນົດໃນບັນຊີຢາຕອ້ງຫ້າມຂອງ ສປປລາວ;
 • ຢາທີ່ບໍລິສັດແມ່ຜູ້ຜະລິດລົບລ້າງ ຫຼື ຖອນທະບຽນ;
 • ຢາໃຫ່ມ ຕາມຄຳນິຍາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ມາດຕາ 1.3;
 • ຢາທີ່ປະກອບມີຕົວຢາ ກາຍ 3 ຕົວຢາຫຼັກ ( Active Ingredients). ຍົກເວັ້ນຈຳພວກວິຕາມິນລວມ ແລະ ສານຈຳເປັນປົກກະຕິຂອງຮ່າງກາຍ (ກົດອາມິນ, ແຮ່ທາດ, ຢາໃຊ້ພາຍນອກທີ່ເປັນຢາສາມັນປະຈຳບ້ານ, ຢາພື້ນເມືອງ);
 • ຢາທີ່ມີລັກສະນະຮຽນແບບທາງດ້ານເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ຊື່ການຄ້າທີ່ໄດ້ມີການຮັບຮອງໃຫ້ຂຶ້ນທະບຽນກ່ອນແລ້ວ.

ຂັ້ນຕອນ 4 ເຊັນ ແລະ ປະທັບກາ ເພື່ອອອກໃບທະບຽນຢາ

          ຄະນະກຳມະການຂຶ້ນທະບຽນຢາ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຈາກລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເປັນຜູ້ຕົກລົງການຂຶ້ນທະບຽນຢາ.

          ສຳລັບລາຍການຢາທີ່ກົງກັບເງື່ອນໄຂ ຕາມນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານຢາ, ບັນຊີຢາພື້ນຖານສະບັບທີ່ພວມປະກາດໃຊ້ ແລະ ຢາຈໍາເປັນສະເພາະໃຊ້ໃນຂະແໜງການ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການຈາກຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເຊິ່ງວ່າ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ເປັນອົງການມີສິດອຳນາດອອກໃບທະບຽນຢາໄດ້ເລີຍ, ສ່ວນລາຍການຢາທີ່ບໍ່ກົງກັບເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຈາກຄະນະກໍາມະການຂື້ນທະບຽນຢາ;

          ຢາທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຂື້ນທະບຽນແລ້ວ, ກົມອາຫານ ແລະ ຢາຈະໄດ້ອອກເລກທະບຽນ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນ. ຈາກນັ້ນຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈື່ງມີສິດຜະລິດ ຫຼື ນຳເຂົ້າໄດ້.

ໝາຍເຫດ: ຢາທີ່ບໍ່ເຄີຍນຳເຂົ້າ ສປປລາວ ມາກອ່ນ ຫຼື ຢາສູດໃຫ່ມຊື່ງຜະລິດເພື່ອຈຸດປະສົງປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງເຊັ່ນ: ເອດສ, ຕັບອັກເສບ, ມະເຮັງ, ຫົວໃຈ-ເສັ້ນເລືອດ....ອາດຈະພິຈາລະນາບົນເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:

ກ. ເປັນຢາທີ່ໄດ້ຂື້ນທະບຽນໃນບາງປະເທດແລ້ວເຊັ່ນ: ໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດຂອງກຸ່ມ ສະຫະພາບຍູຣົບ ( EUROPEAN UNION ),ສະຫະລັດອະເມລິກາ, ອົດສະຕາລີ ແລະ ຢີ່ປຸ່ນ.

ຂ. ສາມາດຕອບສະຫນອງເອກະສານເພີ້ມຕື່ມດ້ານ: ພິດເບື່ອວິທະຍາ, ເພສັດວິທະຍາ, ກົນໄກການອອກລິດຂອງຢາ, ຊີວະຄົງທົນ ແລະ ການທົດລອງທາງດ້ານການປິ່ນປົວ ( Toxicology, Pharmacology,  Pharmaco-kinetic, Bio-availability and Clinical trials ).

ຂັ້ນຕອນ 5 ຮັບຊຳລະຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຮັບໃບທະບຽນຢາ

ທ່ານສາມາດ ຊໍາລະຄ່າທໍານຽມ ໃນເວລາ..... ແລະ ຮັບໃບຂື້ນທະບຽນຢາ ໄດ້ທີ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

 

ການນໍາເຂົ້າຢາ ຢູ່ດ່ານ

 

          ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ ເລກທີ 07/ສພຊ, ວັນທີ 21/12/2011: ຢາ ແລະ/ຫລື ຜະລິດຕະພັນການແພດ ທີ່ຈະນໍາເຂົ້າມາຈໍາໜ່າຍ ຫຼື ດໍາເນີນການຜະລິດ ໃນ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ຈົດທະບຽນ ຫຼື ຈົດແຈ້ງ ຕາມລະບຽບການ ຢູ່ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ (ກົມ ອຢ), ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເສຍກ່ອນ.

          ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບໃບທະບຽນຢາແລ້ວ, ການນໍາເຂົ້າທຸກໆຄັ້ງຕ້ອງໄດ້ ສະເໜີຂໍນໍາເຂົ້າຢາ ທຸກຄັ້ງ ຕໍ່ ກົມ ອຢ ຕາມແບບຟອມນີ້ : ກົດ. ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການນໍາເຂົ້າແລ້ວ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຖືກສໍາເນົາເຮັດເປັນ 3 ຊຸດ ໃນນັ້ນ 1 ຊຸດໃຫ້ ກົມ ອຢ, 1 ຊຸດ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ ອຢ ແລະ 1 ຊຸດ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີພາສີ ທີ່ປະຈໍາຢູ່ດ່ານ ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ກ່ອນການປ່ອຍອອກຈາກດ່ານ.

 

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່: ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ,​ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

ບ້ານທາດຂາວ, ຖະໜົນສີເມືອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ

ໂທລະສັບ: +(856-21) 214013

ໂທລະສານ: +(856-21) 214015

ເວັບໄຊທ໌: www.fdd.gov.la

ອີເມວ: info@fdd.gov.la

 
         

  ASIAN DEVELOPMENT BANK Association of Southeast Asian Nations - ASEAN ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19 ສປປ ລາວ. Japan International Cooperation Agency - JICA Korea International Cooperation Agency (KOICA) The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria World Food Programme World Food Programme The World Bank  Ministry of Health Lao PDR.  United Nations Office on Drugs and Crime World Health Organization: WHO  Swedish International Development Cooperation Agency: SIDA