ນໍ້າໃຈວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ ໝັ້ນຢືນ!                                                                                                                                                                                                      ເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຂອງວຽກງານຄຸ້ມຄອງອາຫານ ແລະ ຢາ, ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເຊື່ອມໂຍງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.!                                                                                                                                                                                                       LAO  ENG 
 
 
 

ຕິດຕໍ່ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະ ບັນດາຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ

ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ກອງກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາ
ບ້ານສີເມືອງ, ຖະໜົນເສດຖາທີຣາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ 
ໂທລະສັບ: +(856-21) 214013
ໂທລະສານ: +(856-21) 214015
ເວັບໄຊທ໌: www.fdd.gov.la
ອີເມວ: info@fdd.gov.la

ບ້ານ ສີເມືອງ, ຖະໜົນເສດຖາທິລາດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ໂທລະສັບ: +856 21 255461

ແຟກສ໌: +856 21 254610

ເວັບໄຊທ໌: www.bfdi.gov.la

Food & Drug Division of Vientiane Capital Food & Drug Division of Phongsaly Province
ໂທລະສັບ: 021 454985

ໂທລະສັບ 088-210183; ແຟກສ໌: 088 210600

Food & Drug Division of Huaphan Province Food & Drug Division of Xiengkhuang Province

ໂທລະສັບ: 064 312678; ແຟກສ໌: 064 314263

ໂທລະສັບ: 061 312157; ແຟກສ໌ 061 312017

Food & Drug Division of Borkeo Province Food & Drug Division of Oudomxay Province

ໂທລະສັບ: 084 211330; ແຟກສ: 084 211702

ໂທລະສັບ: 084 212641; ແຟກສ໌ 212641
Food & Drug Division of Luangnamtha Province Food & Drug Division of Luangprabang Province
ໂທລະສັບ/ແຟກສ໌: 086 212061 ໂທລະສັບ/ແຟກສ໌: 071 212055
Food & Drug Division of Xayyabouly Province Food & Drug Division of Vientiane Province
ໂທລະສັບ: 074 211383; ແຟກສ໌: 074 211080 ໂທລະສັບ/ແຟກ: 023-212109
Food & Drug Division of Bolikhamxay Province Food & Drug Division of Khammuane Province
ໂທລະສັບ: 054 790347; ແຟກສ໌ 054 212951 ໂທລະສັບ: 051 213661
Food & Drug Division of Savannakhet Province Food & Drug Division of Salavanh Province
ໂທລະສັບ:041212237; ແຟກສ໌: 041 212237 ໂທລະສັບ/ແຟກສ໌: 034 211597
Food & Drug Division of Xekong Province Food & Drug Division of Champasak Province
ໂທລະສັບ: 038 211335; ແຟກສ໌ 038 211371 ໂທລະສັບ/ແຟກສ໌: 031 212186
Food & Drug Division of Attapeu Province Food&Drug of Xaysomboun Provinces
ໂທລະສັບ: 036 211905 ໂທລະສັບ/ແຟກສ໌: 026 210037


ກະລຸນາສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານໃຫ້ພວກເຮົາຕາມແບບຟອມຂ້າງລຸ່ນນີ້:

ເຖິງ:
ຫົວເລື່ອງ:
ຂໍ້ຄວາມ:
ຊື່ ແລະ ນາມສະກູນທ່ານ:
ອີເມວຕິດຕໍ່ກັບ: