2. ຊົມເຊີຍວັນສ້າງຕັ້ງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ 14/04/1955-14/04/2024; ຊົມເຊີຍວັນກໍາມະກອນສາກົນ 01/05/1886-01/05/2024; ຊົມເຊີຍວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ 01/06/1950-01/06/2024; ຊົມເຊີຍວັນແພດລາວ 18/06/1965-18/06/1965 LAO ENG   
 

ພະແນກຄຸ້ມຄອງຢາເສບຕິດ, ເຄມີ ແລະ ເຄື່ອງສໍາອາງ

 

 
ມາດຕາ 10 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງສາທາລະນຸສກ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ເລກທີ 0043/ກຊສ, ລົງວັນທີ 25 ມັງກອນ 2021 ກໍານົດໜ້າທີ່ຂອງ ພະແນກຄຸ້ມຄອງຢາເສບຕິດ, ເຄມີ ແລະ ເຄື່ອງສໍາອາງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 

1.          ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງ​ນະໂຍບາຍ, ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ແຜນ​ງານ, ​ແຜນ​ການ ແລະ ​ໂຄງ​ການກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ​ຢາເສບຕິດ ແລະ  ວັດຖຸ​ອອກ​ລິດ​ຕໍ່​ຈິດ-ປະສາດ; ເຄມີຄວບຄຸມ ແລະ ເຄມີອັນຕະລາຍທີ່ໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ; ແລະ ເຄື່ອງສໍາອາງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ກະທັດ​ຮັດ, ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;

2.          ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິ​ກຳລຸ່ມກົດໝາຍ, ຄູ່ມືປະຕິບັດ, ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານທີ່ເປັນມາດຕະຖານ ແລະ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ​ຢາເສບຕິດ ແລະ ວັດຖຸ​ອອກ​ລິດ​ຕໍ່​ຈິດ-ປະສາດ; ເຄມີຄວບຄຸມ ແລະ ເຄມີອັນຕະລາຍທີ່ໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ; ແລະ ເຄື່ອງສໍາອາງ;

3.          ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີ ອອກອະນຸຍາດ, ຕໍ່, ໂຈະ ແລະ ຖອນ ໃບທະບຽນວິຊາຊີບເພສັດຊະກໍາ ແລະ ໃບທະບຽນທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບເຄື່ອງສໍາອາງ ແລະ  ເຄມີອັນຕະລາຍທີ່ໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ຕາມລະບຽບການ;

4.          ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີ ອອກອະນຸຍາດ ແລະ ຕໍ່ການຢັ້ງຢືນຈົດແຈ້ງຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງສໍາອາງ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນຜະລິດຕະພັນເຄມີອັນຕະລາຍທີ່ໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ຕາມລະບຽບຫຼັກການ;

5.          ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີ ອອກອະນຸມັດ, ໂຈະ ແລະ ຖອນໃບຢັ້ງຢືນລະບົບການຜະລິດທີ່ດີ (GMP), ການເກັບຮັກສາທີ່ດີ (GSP), ການປະຕິບັດຫ້ອງທົດລອງທີດີ (GLP), ການຈໍາໜ່າຍ (CFS) ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງສໍາອາງ ແລະ  ເຄມີອັນຕະລາຍທີ່ໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ໂດຍປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

6.          ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີ ການອະນຸຍາດ ຫຼື ຍົກເລີກ ສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າ, ສົ່ງຜ່ານ​ຢາເສບຕິດ, ວັດຖຸອອກລິດຕໍ່ຈິດ-ປະສາດ, ເຄມີຄວບຄຸມ ແລະ ​ເຄມີອັນຕະລາຍ​ທີ່ໃຊ້​ໃນ​ຄົວ​ເຮືອນ;

7.          ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີໂຄຕ້ານໍາເຂົ້າ ແລະ ລາຍງານການນໍາເຂົ້າປະເພດຢາເສບຕິດ, ວັດຖຸອອກລິດຕໍ່ຈິດ-ປະສາດ ປະຈໍາໄຕມາດ ແລະ ປະຈໍາປີ ຕໍ່ ອົງການຄວບຄຸມຢາເສບຕິດສາກົນ (INCB);

8.          ເປັນຈຸດປະສານງານພາຍໃນປະເທດ ກ່ຽວກັບແຈ້ງເຕືອນ ກ່ອນການນໍາເຂົ້າສານເຄມີຄວບຄຸມ ຈາກປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ ໂດຍຜ່ານລະບົບ PEN-Online, ລາຍງານການນໍາເຂົ້າ ແລະ ປະເມີນແຜນຄວາມຕ້ອງການການນໍາໃຊ້ສານເຄມີຄວບຄຸມປະຈໍາປີ  ໃຫ້ແກ່ອົງການຄວບຄຸມຢາເສບຕິດສາກົນ (INCB);

9.          ເປັນເສນາທິການໃຫ້ຄະນະກົມກ່ຽວກັບວຽກງານອາຊຽນດ້ານເຄື່ອງສຳອາງ;

10.       ປະສານສົມທົບ, ແລກປ່ຽນ, ຮ່ວມມື ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ມາດຕະຖານ, ການແຈ້ງເຕືອນແບບຮີບດ່ວນ ດ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ  ວັດຖຸ​ອອກ​ລິດ​ຕໍ່​ຈິດ-ປະສາດ, ເຄມີຄວບຄຸມ, ເຄມີອັນຕະລາຍທີ່ໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງສໍາອາງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

11.       ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້​,  ສົ່ງເສີມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຢາ​ເສບ​ຕິດ, ວັດ​ຖຸ​ອອກ​ລິດຕໍ່​ຈິດ-ປະ​ສາດ​, ເຄ​ມີ​ຄວບຄຸມເຄື່ອງສໍາອາງ ແລະ ເຄມີອັນຕະລາຍທີ່ໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແຕ່ລະໄລຍະ;

12.       ປະກອບສ່ວນກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສົ່ງເສີມການມີຢາ​ເສບ​ຕິດທາງການແພດ, ວັດ​ຖຸ​ອອກ​ລິດຕໍ່​ຈິດ-ປະ​ສາດ​ ໃຫ້ພຽງພໍ, ລາຄາເໝາະສົມ ແລະ ນຳໃຊ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການ;

13.       ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ​ຢາເສບຕິດ ແລະ  ວັດຖຸ​ອອກ​ລິດ​ຕໍ່​ຈິດ-ປະສາດ; ເຄມີຄວບຄຸມ ແລະ ເຄມີອັນຕະລາຍທີ່ໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ; ແລະ ເຄື່ອງສໍາອາງ;

14.       ຂຶ້ນແຜນກິດຈະກຳ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ພ້ອມທັງ ຕິດຕາມ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສຳເນົາເອກະສານກ່ຽວກັບວຽກງານອາຫານ;

15.       ສະຫລຸບ, ສັງລວມ ແລະ ລາຍ​ງານສະພາບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວວຽກງານ ປະຈຳອາທິດ ແລະ ເດືອນ ເພື່ອ​ໃຫ້ພະແນກບໍລິຫານ ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ ໃຫ້ຄະນະກົມ​;

ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຂັ້ນເທິງ.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

 
ຊື່ເອກະສານ ພາສາ Action
LAO
         

  ASIAN DEVELOPMENT BANK Association of Southeast Asian Nations - ASEAN ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19 ສປປ ລາວ. Japan International Cooperation Agency - JICA Korea International Cooperation Agency (KOICA) The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria World Food Programme World Food Programme The World Bank  Ministry of Health Lao PDR.  United Nations Office on Drugs and Crime World Health Organization: WHO  Swedish International Development Cooperation Agency: SIDA